14. Požiadavky na plnomocenstvo pre zastupovanie v dovolacom konaní

Dovolanie – Požiadavka na povinné zastúpenie advokátom – Plnomocenstvo neobsahuje výslovné oprávnenie na konanie o mimoriadnych opravných prostriedkoch Dovolateľ splnomocnil advokátku, aby „podávala a brala späť žaloby, odvolania a iné opravné prostriedky.“ Advokátka podala v jeho mene dovolanie. Záver: Najvyšší súd dovolanie odmietol pre nesplnenie podmienky povinného zastúpenia advokátom (§ 429 CSP). Z plnomocenstva nevyplýva, že by sa malo vzťahovať…

11. Môže súd v inom ako konkurznom konaní nariadiť neodkladné opatrenie voči správcovi konkurznej podstaty?

Konkurz – Neodkladné opatrenie – Prípustnosť neodkladného opatrenia voči správcovi v inom ako konkurznom konaní Súd nemôže nariadiť v inom ako konkurznom konaní neodkladné opatrenie voči správcovi konkurznej podstaty. Výkon činnosti uložený správcovi v konkurznom konaní (opatrením konkurzného súdu) nemožno zakázať súdnym rozhodnutím v inom konaní.  Pozri tiež stanovisko Obpj 7/2002: Usmerňovať činnosť správcu podstaty…

9. Je dovolanie prípustné, ak sa odvolací súd neodklonil od ustálenej rozhodovacej praxe, hoci tak urobiť mal? (prekonanie nesprávnej judikatúry)

Spisová značka: 6 Cdo 60/2017 Dátum rozhodnutia: 31. októbra 2018 Výsledok dovolania: Vec postúpená veľkému senátu Strany: SAT, s. r. o. v T – system, s. r. o V novembri 2012 vydražiteľ (Avec Bulding) vydražil spornú nehnuteľnosť v dobrovoľnej dražbe na majetok záložcu (Novelis). V novembri 2014 vydražiteľ zmluvne previedol nehnuteľnosť na žalovaného (T-System). Žalobca…

8. Môže dovolací súd sám posúdiť otázku vylúčenia sudcu napriek tomu, že námietku zaujatosti už posudzoval nadriadený súd?

Spisová značka: 3 Cdo 104/2018 Dátum rozhodnutia: 17. januára 2019 Výsledok dovolania: Dovolanie odmietnuté Strany: SU a ZU c/a IU Žalobcovia podali v konaní námietku zaujatosti. Nadriadený súd o nej nerozhodol, pretože sa týkala len postupu sudcu v konaní, a teda bola neprípustná. V dovolaní žalobcovia uplatnili dôvod, že rozhodol vylúčený sudca (§ 237/1 (g)…

7. Je prípustné dovolanie proti rozhodnutiu o prijatí vhodného opatrenia vydaného v súvislosti s navrátením maloletého do cudziny?

Spisová značka: 3 Cdo 238/2018 Dátum rozhodnutia: 17. januára 2019 Výsledok dovolania: Dovolanie odmietnuté Strany: WY proti IY o prijatie vhodného opatrenia na zabezpečenie podmienok pre návrat maloletej UY Súdy právoplatne rozhodli o navrátení maloletej do štátu Q a v súčasnosti prebieha konanie o výkon návratového rozhodnutia. Maloletá sa stále zdržiava u matky. Okresný súd…

6. Je prípustné dovolanie proti rozhodnutiu o neodkladnom opatrení?

Spisová značka: 5 Cdo 82/2018 Dátum rozhodnutia: 29. novembra 2018 Výsledok dovolania: Dovolanie odmietnuté Strany: OL a JI c/a ZI a PI Súdy uložili neodkladným opatrením odporcom strpieť právo prechodu až do právoplatného skončenia konania vo veci samej. Odporcovia podali dovolanie z dôvodu, že bolo porušené právo na spravodlivý proces (§ 420 (f) CSP). Záver: Proti…

5. Je prípustné dovolanie proti uzneseniu odvolacieho súdu o trovách konania?

Spisová značka: 5 Cdo 128/2017 Dátum rozhodnutia: 29. novembra 2018 Výsledok dovolania: Dovolanie odmietnuté Strany: GREVA Investment, s.r.o. c/a PPQ Prvá inštancia rozhodla o náhrade trov konania. Odvolací súd rozhodnutie potvrdil. Proti rozhodnutiu podala strana dovolanie, ktoré odôvodnila porušením práva na spravodlivý proces (§ 420 (f) CSP) a nesprávnym právnym posúdením (§ 421 CSP). Záver:…

4. Môže odvolací súd potvrdiť prvoinštančný rozsudok z iných skutkových a právnych dôvodov ako prvá inštancia?

Spisová značka: 4 Cdo 27/2018 Dátum rozhodnutia: 21. novembra 2018 Výsledok dovolania: Dovolanie odmietnuté Strany: MC c/a Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, štátny podnik „v likvidácii” Odvolací súd potvrdil prvoinštančný rozsudok ako vecne správny, hoci konštatoval, že prvá inštancia rozhodla na základe nesprávne zisteného skutkového stavu a vec nesprávne právne posúdila. Dovolateľ namietal, že odvolací súd…