36. Právo pristupujúceho dlžníka na regres voči pôvodnému dlžníkovi v prípade zabezpečovacieho pristúpenia k záväzku

V praxi sa často stretávame so situáciou, keď určitý subjekt pristúpi k záväzku inej osoby (pôvodného dlžníka), aby poskytol zabezpečenie tohto záväzku. Typický príklad: obchodná spoločnosť si vezme úver od banky, pričom banka požaduje, aby záväzok zabezpečil jediný spoločník tým, že pristúpi k záväzku spoločnosti. V takýchto prípadoch sa často uzatvára dohoda o pristúpení k záväzku, ktorá však…

30. Je výklad zmluvy skutkovou alebo právnou otázkou?

V rozhodnutí vo veci Stop družstvo[1] najvyšší súd vyslovil názor, že výklad zmluvy je otázkou skutkovou, nie právnou; na základe toho uzavrel, že dovolanie podľa § 421 CSP (pre nesprávne právne posúdenie) nie je prípustné. S týmto názorom sa nestotožňujem. V predmetnom článku uvádzam dôvody, prečo výklad zmluvy treba považovať za otázku právnu, a nie skutkovú. Napriek tomu však…

22. Zánik záložného práva v dôsledku zverejnenia reštrukturalizačného plánu v obchodnom vestníku (§ 155/2 ZKR)

Podľa § 155/2 ZKR zverejnením uznesenia o potvrdení reštrukturalizačného plánu v obchodnom vestníku (t. j. účinnosťou reštrukturalizačného plánu) zanikajú zabezpečovacie práva k majetku reštrukturalizačného dlžníka, ktoré neboli v reštrukturalizácii včas a riadne prihlásené. Neprihlásené záložné právo však zaniká podľa § 155/2 ZKR len vtedy, ak tá istá osoba je súčasne záložcom aj osobným dlžníkom—čiže ak záložné právo bolo zriadené na…

15. Premlčanie nároku na náhradu škody z nesprávneho úradného postupu uplynutím objektívnej premlčacej doby

Zodpovednosť za škodu spôsobenú výkonom verejnej moci – Premlčanie – Nesprávny úradný postup – Objektívna premlčacia doba neaplikovateľná Nárok na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom sa môže premlčať len uplynutím trojročnej subjektívnej premlčacej doby (§ 22/1 ZoZodpŠk 1969). Desaťročná objektívna premlčacia doba podľa § 22/2 platí len pre náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím; pre…

12. Ako sa určí výška škody z neoprávneného odberu plynu, ak na plynomere bola porušená plomba?

Neoprávnený odber plynu – Meradlo s porušenou plombou – Preukázanie vzniku škody Ak nemožno výšku škody, príp. jej existenciu spoľahlivo preukázať inak, použije sa metodika určená vo vyhláške ministerstva hospodárstva č. 155/2005. Uznesenie NS SR, sp. zn. 5 Obdo 32/2018  z 29. novembra 2018 (SPP – distribúcia, a.s. proti COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo)

10. Zakladá dôvera v zápis v katastri nehnuteľností dobromyseľnosť nadobúdateľa na účely vydržania?

Nadobudnutie veci od nevlastníka, Vydržanie, Dobrá viera Dôvera v zápis v katastri nehnuteľností nezakladá dobrú vieru nadobúdateľa (a začiatok behu vydržacej lehoty), keď nadobúdateľ mohol pri vynaložení primeranej aktivity zistiť, že predávajúci nie je vlastníkom. Rozhodujúce je kritérium priemernej obozretnosti. V danom prípade iná osoba (Saleziáni don Bosca) nadobudla vlastníctvo priamo na základe zákona, ktorý…

3. V ktorých prípadoch súd neprihliadne na námietku premlčania pre rozpor s dobrými mravmi?

Spisová značka: 1 Cdo 85/2017 Dátum rozhodnutia: 18. októbra 2018 Výsledok dovolania: Dovolanie odmietnuté Strany: F c/a Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Okresný  a krajský súd priznali žalobkyni náhradu nemajetkovej ujmy za “neoprávnené odobratie orgánov” z roku 2003, o ktorom sa žalobkyňa dozvedela až v roku 2010. Námietku premlčania žalovanej nemocnice…

2. Zahŕňa pojem “škoda” v zmysle zákona o povinnom zmluvnom poistení aj nemajetkovú ujmu?

Spisová značka: 2 Cdo 33/2017 Dátum rozhodnutia: 19. októbra 2018 Výsledok dovolania: Dovolanie odmietnuté Strany: ZE c/a Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. Rozhodnutie rieši niekoľko dôležitých otázok pre právnu prax. Ako má dovolateľ správne vymedziť dovolací dôvod podľa § 421/1 (a) CSP? Čo sa rozumie pod pojmom ustálená rozhodovacia prax najvyšších súdnych autorít (článok…

1. Kedy vzniká nárok na úroky z omeškania podľa § 11/8 zákona o povinnom zmluvnom poistení?

Spisová značka: 3 Cdo 145/2017 Dátum rozhodnutia: 22. novembra 2018 Výsledok dovolania: Dovolanie zamietnuté Strany: MC c/a  UNION poisťovňa, a.s. V danom prípade poisťovňa najskôr oznámila poškodenému do troch mesiacov od oznámenia škodovej udalosti, že odmieta poskytnúť poistné plnenie, a následne ho poskytla oveľa neskôr, až na základe právoplatného rozsudku na náhradu škody. Dovolateľ tvrdil, že…