28. I. Prihlásenie pohľadávky do konkurzu ako podmienenej, keď podmienka bola splnená pred vyhlásením konkurzu — II. Preskúmanie pohľadávky v incidenčnom konaní z dôvodov neuvedených v popretí správcu

I. Prihlásenie pohľadávky do konkurzu ako podmienenej, keď podmienka bola splnená pred vyhlásením konkurzu Veriteľ prihlásil pohľadávku do konkurzu ako podmienenú. Ukázalo sa však, že podmienka vzniku pohľadávky (odstúpenie od zmluvy) bola splnená ešte pred vyhlásením konkurzu. Zakladá nesprávne označenie pohľadávky ako podmienenej dôvod na popretie pohľadávky alebo neuznanie prihlášky? Záver najvyššieho súdu: Nie. Pohľadávka…

25. Spätné účinky vyplnenia blankozmenky — Dôkazné bremeno pri konkurznom odporovaní právnych úkonov medzi dlžníkom a spriaznenou osobou

I. Spätné účinky vyplnenia blankozmenky Dlžník, ktorý sa podpísal na blankozmenku pred doplnením posledného chýbajúceho údaju, sa stáva jeho vyplnením zmenkovým dlžníkom s účinkami ex tunc odo dňa vystavenia blankozmenky. II. Dôkazné bremeno pri konkurznom odporovaní právnych úkonov uzavretých medzi dlžníkom a spriaznenou osobou V prípade odporovateľného právneho úkonu uskutočneného medzi dlžníkom a spriaznenou osobou v zmysle §…

23. Spory vyvolané konkurzom

Za spory vyvolané konkurzom sa považujú vylučovacie (excindačné) žaloby, incidenčné žaloby a žaloby o neúčinnosti právnych úkonov alebo neplatných právnych úkonov. Nejde o spor vyvolaný konkurzom, ak správca konkurznej podstaty žaluje o zaplatenie úpadcovej pohľadávky, ktorá vznikla ešte pred vyhlásením konkurzu (pozri bod 25). Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Obdo 33/2017 z 20.…

22. Zánik záložného práva v dôsledku zverejnenia reštrukturalizačného plánu v obchodnom vestníku (§ 155/2 ZKR)

Podľa § 155/2 ZKR zverejnením uznesenia o potvrdení reštrukturalizačného plánu v obchodnom vestníku (t. j. účinnosťou reštrukturalizačného plánu) zanikajú zabezpečovacie práva k majetku reštrukturalizačného dlžníka, ktoré neboli v reštrukturalizácii včas a riadne prihlásené. Neprihlásené záložné právo však zaniká podľa § 155/2 ZKR len vtedy, ak tá istá osoba je súčasne záložcom aj osobným dlžníkom—čiže ak záložné právo bolo zriadené na…

11. Môže súd v inom ako konkurznom konaní nariadiť neodkladné opatrenie voči správcovi konkurznej podstaty?

Konkurz – Neodkladné opatrenie – Prípustnosť neodkladného opatrenia voči správcovi v inom ako konkurznom konaní Súd nemôže nariadiť v inom ako konkurznom konaní neodkladné opatrenie voči správcovi konkurznej podstaty. Výkon činnosti uložený správcovi v konkurznom konaní (opatrením konkurzného súdu) nemožno zakázať súdnym rozhodnutím v inom konaní.  Pozri tiež stanovisko Obpj 7/2002: Usmerňovať činnosť správcu podstaty…