12. Ako sa určí výška škody z neoprávneného odberu plynu, ak na plynomere bola porušená plomba?

Neoprávnený odber plynu – Meradlo s porušenou plombou – Preukázanie vzniku škody Ak nemožno výšku škody, príp. jej existenciu spoľahlivo preukázať inak, použije sa metodika určená vo vyhláške ministerstva hospodárstva č. 155/2005. Uznesenie NS SR, sp. zn. 5 Obdo 32/2018  z 29. novembra 2018 (SPP – distribúcia, a.s. proti COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo)

11. Môže súd v inom ako konkurznom konaní nariadiť neodkladné opatrenie voči správcovi konkurznej podstaty?

Konkurz – Neodkladné opatrenie – Prípustnosť neodkladného opatrenia voči správcovi v inom ako konkurznom konaní Súd nemôže nariadiť v inom ako konkurznom konaní neodkladné opatrenie voči správcovi konkurznej podstaty. Výkon činnosti uložený správcovi v konkurznom konaní (opatrením konkurzného súdu) nemožno zakázať súdnym rozhodnutím v inom konaní.  Pozri tiež stanovisko Obpj 7/2002: Usmerňovať činnosť správcu podstaty…