35. Ktorý súd má vybaviť nedokončenú špecializovanú odvolaciu agendu?

Reforma súdnej mapy so sebou priniesla výkladové problémy vo vzťahu ku konaniam, ktoré sa začali podľa pôvodných predpisov, ale neboli dosiaľ dokončené. Vyvstáva otázka, v ktorých prípadoch majú tieto konania dokončiť pôvodne príslušné súdy a v ktorých „špecializované“ súdy príslušné podľa nových predpisov. Nedávno Najvyšší súd SR (NSSR) riešil otázku, či nedokončené odvolacie konanie v obchodnoprávnom spore má dokončiť…

34. Je v zmysle § 137 CSP prípustné žalovať o určenie neplatnosti právneho úkonu?

V tomto článku analyzujem otázku prípustnosti žalôb o určenie neplatnosti právneho úkonu. Civilný sporový poriadok (CSP), zdá sa, chcel prípustnosť týchto žalôb výrazne obmedziť, ak nie priamo vylúčiť. Avšak veľký senát najvyššieho súdu vo veci Inagro (1 VObdo 1/2021), vychádzajúc už z novej úpravy, obiter dictum naznačil možnú prípustnosť takýchto žalôb. Naopak, judikát R 61/2007 (1 Cdo…

33. Ako sa má určiť odmena advokáta podľa advokátskej tarify v prípade, že počas súdneho konania dôjde k zmene predmetu konania? (§ 10/2 AT)

Často sa stretávame so situáciou, že po začatí súdneho konania dôjde k zmene jeho predmetu, napríklad žalobca rozšíri žalobu alebo ju zoberie sčasti späť. Ako sa má v takomto prípade určiť výška tarifnej odmeny za právne zastupovanie? Má sa odmena za všetky úkony právnej služby určiť z pôvodne žalovanej sumy? Alebo sa má pri úkonoch…

32. Je námietka zaujatosti oneskorená, ak sa strana mohla o dôvode zaujatosti dozvedieť skôr?

V dnešnej digitálnej dobe sa strana často dozvie dôvode zaujatosti sudcu z internetových zdrojov. Napríklad nájde na internete  informáciu o minulých verejných alebo podnikateľských aktivitách sudcu, či jemu blízkych osôb. V týchto prípadoch sa často dostáva do popredia otázka včasnosti námietky. Povedzme, že v priebehu konania strana náhodou na internete zistí, že manželka konajúceho sudcu kedysi pôsobila ako konateľka spoločnosti,…

29. Predmet civilného sporového konania

Tento príspevok sa venuje problematike predmetu civilného sporového konania. V prvej časti sa budeme zaoberať otázkami: Čo sa rozumie predmetom konania? Ako je predmet konania vymedzený? Prečo je jeho presné vymedzenie dôležité? V druhej časti sa na základe teórie predmetu konania pozrieme na rôzne prípady skutočnej a zdanlivej konkurencie nárokov. V tretej časti poukážeme na…

26. Môže dovolací súd zmeniť svoju rozhodovaciu prax aj v prípade, ak sa od nej neodklonil odvolací súd?

Podľa § 421(1)(a) CSP je dovolanie prípustné, ak sa odvolací súd pri riešení právnej otázky odklonil od rozhodovacej praxe dovolacieho súdu. Keďže dovolanie je prípustné, dovolací súd môže preskúmať správnosť svojej rozhodovacej praxe a rozhodnúť sa, či na nej naďalej zotrvá alebo ju zmení (stotožní sa s odklonom odvolacieho súdu). Týmto spôsobom môže dovolací súd prekonať vlastnú…

24. Sudcovská koncentrácia konania

Sudcovská koncentrácia sa vzťahuje aj na konania začaté pred 1. júlom 2016. Prechodné ustanovenie § 470(2) CSP vylučuje len “spätnú sudcovskú koncentráciu”, keďže strany nemožno sankcionovať do minulosti. V danom prípade súd vyzval strany, aby predložili všetky dôkazy do 30 dní. Žalovaný si povinnosť nesplnil. Uviedol len všeobecné a nekonkrétne tvrdenia s pripojenými dodacími listami…

19. Zmena subjektov v dovolacom konaní na návrh dovolateľa-žalovaného. Nepreskúmateľnosť rozsudku. Späťvzatie žaloby – Súhlas žalovaného so späťvzatím žaloby

I. Zmena subjektov v dovolacom konaní – Návrh na zmenu podaný žalovaným, ktorý podal dovolanie Žalovaný, ktorý podal dovolanie, môže navrhnúť, aby na miesto žalobcu vstúpil jeho právny nástupca. Na dovolateľa—žalovaného treba v zmysle § 438/1 CSP použiť § 80  CSP o zmene subjektu obdobne ako na žalobcu (bod 15). II. Nepreskúmateľnosť rozsudku — Kedy…

18. Dovolanie proti zrušujúcemu uzneseniu odvolacieho súdu pre vady zmätočnosti je neprípustné

Dovolanie – Prípustnosť – Dovolanie proti zrušujúcemu uzneseniu odvolacieho súdu pre vady zmätočnosti (§ 420 CSP) neprípustné Proti uzneseniu odvolacieho súdu, ktorým bolo zrušené prvoinštančné rozhodnutie a vec vrátená prvej inštancii na ďalšie konanie, nie je prípustné dovolanie podľa CSP § 420  (dovolanie pre vady zmätočnosti). Dovolanie pre vady zmätočnosti je prípustné len proti meritórnemu…

17. Prípustnosť dovolania – Majetkový cenzus na podanie dovolania (§ 422 CSP) – Spotrebiteľské spory – Dovolanie podané dodávateľom

Prípustnosť dovolania – Majetkový cenzus (§ 422 CSP) – Spotrebiteľské spory – Dovolanie podané dodávateľom V spotrebiteľských sporoch platí nižší majetkový cenzus na podanie dovolania (2-násobok minimálnej mzdy), len ak dovolanie podal spotrebiteľ. Ak dovolanie podal dodávateľ, platí štandardný majetkový cenzus (10-násobok minimálnej mzdy). (10) Uznesenie NS SR sp. zn. 6 Cdo 190/2018 z 31.…