36. Právo pristupujúceho dlžníka na regres voči pôvodnému dlžníkovi v prípade zabezpečovacieho pristúpenia k záväzku

V praxi sa často stretávame so situáciou, keď určitý subjekt pristúpi k záväzku inej osoby (pôvodného dlžníka), aby poskytol zabezpečenie tohto záväzku. Typický príklad: obchodná spoločnosť si vezme úver od banky, pričom banka požaduje, aby záväzok zabezpečil jediný spoločník tým, že pristúpi k záväzku spoločnosti. V takýchto prípadoch sa často uzatvára dohoda o pristúpení k záväzku, ktorá však…

35. Ktorý súd má vybaviť nedokončenú špecializovanú odvolaciu agendu?

Reforma súdnej mapy so sebou priniesla výkladové problémy vo vzťahu ku konaniam, ktoré sa začali podľa pôvodných predpisov, ale neboli dosiaľ dokončené. Vyvstáva otázka, v ktorých prípadoch majú tieto konania dokončiť pôvodne príslušné súdy a v ktorých „špecializované“ súdy príslušné podľa nových predpisov. Nedávno Najvyšší súd SR (NSSR) riešil otázku, či nedokončené odvolacie konanie v obchodnoprávnom spore má dokončiť…

34. Je v zmysle § 137 CSP prípustné žalovať o určenie neplatnosti právneho úkonu?

V tomto článku analyzujem otázku prípustnosti žalôb o určenie neplatnosti právneho úkonu. Civilný sporový poriadok (CSP), zdá sa, chcel prípustnosť týchto žalôb výrazne obmedziť, ak nie priamo vylúčiť. Avšak veľký senát najvyššieho súdu vo veci Inagro (1 VObdo 1/2021), vychádzajúc už z novej úpravy, obiter dictum naznačil možnú prípustnosť takýchto žalôb. Naopak, judikát R 61/2007 (1 Cdo…

33. Ako sa má určiť odmena advokáta podľa advokátskej tarify v prípade, že počas súdneho konania dôjde k zmene predmetu konania? (§ 10/2 AT)

Často sa stretávame so situáciou, že po začatí súdneho konania dôjde k zmene jeho predmetu, napríklad žalobca rozšíri žalobu alebo ju zoberie sčasti späť. Ako sa má v takomto prípade určiť výška tarifnej odmeny za právne zastupovanie? Má sa odmena za všetky úkony právnej služby určiť z pôvodne žalovanej sumy? Alebo sa má pri úkonoch…

32. Je námietka zaujatosti oneskorená, ak sa strana mohla o dôvode zaujatosti dozvedieť skôr?

V dnešnej digitálnej dobe sa strana často dozvie dôvode zaujatosti sudcu z internetových zdrojov. Napríklad nájde na internete  informáciu o minulých verejných alebo podnikateľských aktivitách sudcu, či jemu blízkych osôb. V týchto prípadoch sa často dostáva do popredia otázka včasnosti námietky. Povedzme, že v priebehu konania strana náhodou na internete zistí, že manželka konajúceho sudcu kedysi pôsobila ako konateľka spoločnosti,…

31. Lehota na podanie sťažnosti na ESĽP sa skráti na štyri mesiace

V tomto článku upozorňujeme, že s účinnosťou od 1. februára 2022 sa lehota na podanie sťažnosti na ESĽP skracuje zo šiestich mesiacov na štyri. Zároveň poukážeme na niektoré úskalia, ktorých sa treba vyvarovať pri počítaní lehôt, predovšetkým s ohľadom na to, že niektoré pravidlá pre počítanie lehôt sa líšia od tých, ktoré bežné poznáme v slovenskom práve. 1. Lehota…

30. Je výklad zmluvy skutkovou alebo právnou otázkou?

V rozhodnutí vo veci Stop družstvo[1] najvyšší súd vyslovil názor, že výklad zmluvy je otázkou skutkovou, nie právnou; na základe toho uzavrel, že dovolanie podľa § 421 CSP (pre nesprávne právne posúdenie) nie je prípustné. S týmto názorom sa nestotožňujem. V predmetnom článku uvádzam dôvody, prečo výklad zmluvy treba považovať za otázku právnu, a nie skutkovú. Napriek tomu však…

29. Predmet civilného sporového konania

Tento príspevok sa venuje problematike predmetu civilného sporového konania. V prvej časti sa budeme zaoberať otázkami: Čo sa rozumie predmetom konania? Ako je predmet konania vymedzený? Prečo je jeho presné vymedzenie dôležité? V druhej časti sa na základe teórie predmetu konania pozrieme na rôzne prípady skutočnej a zdanlivej konkurencie nárokov. V tretej časti poukážeme na…

28. I. Prihlásenie pohľadávky do konkurzu ako podmienenej, keď podmienka bola splnená pred vyhlásením konkurzu — II. Preskúmanie pohľadávky v incidenčnom konaní z dôvodov neuvedených v popretí správcu

I. Prihlásenie pohľadávky do konkurzu ako podmienenej, keď podmienka bola splnená pred vyhlásením konkurzu Veriteľ prihlásil pohľadávku do konkurzu ako podmienenú. Ukázalo sa však, že podmienka vzniku pohľadávky (odstúpenie od zmluvy) bola splnená ešte pred vyhlásením konkurzu. Zakladá nesprávne označenie pohľadávky ako podmienenej dôvod na popretie pohľadávky alebo neuznanie prihlášky? Záver najvyššieho súdu: Nie. Pohľadávka…

27. Môžu vlastnú zmenku vystaviť viacerí vystavitelia?

Zmenkový zákon pluralitu zmenkových subjektov výslovne neupravuje. Priamo zo zákona teda nie je jasné, či a za akých podmienok môžu vlastnú zmenku vystaviť viacerí vystavitelia. Takáto zmenka by v praxi mohla slúžiť napríklad na zabezpečenie záväzku dvoch spoludlžníkov, kde (1) veriteľ má mať právo požadovať platbu od ktoréhokoľvek spoludlžníka a (2) spoludlžník, ktorý zaplatil, má mať právo na náhradu polovice zaplatenej…