20. Výpoveď daná členovi odborového orgánu bez súhlasu zástupcov zamestnancov— Zisťovanie podmienky, či od zamestnávateľa možno spravodlivo žiadať, aby zamestnanca ďalej zamestnával

Podľa § 240 ods. 9 zamestnávateľ môže dať výpoveď členovi odborového orgánu len s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov. Podľa odseku 10 ak zástupcovia zamestnancov súhlas odmietnu, výpoveď je neplatná. Ale výpoveď je aj napriek nesúhlasu platná, ak (1) od zamestnávateľa nemožno spravodlivo žiadať, aby zamestnanca ďalej zamestnával, a (2) ostatné podmienky výpovede sú splnené. V posudzovanom…

16. Je nárok na náhradu za stratu na zárobku vylúčený tým, že poškodenému nevznikol nárok na úrazovú dávku podľa zákona o sociálnom poistení?

Nárok na náhradu za stratu zárobku po skončení pracovnej neschopnosti — Poškodený je študent — Poškodenému nevznikol nárok na úrazovú dávku Nárok na náhradu straty zárobku podľa občianskeho zákonníka a nárok na úrazové dávky podľa zákona o sociálnom poistení sú odlišné nároky; vznik nárokov treba posudzovať samostatne a len podľa ustanovení príslušného predpisu Ustanovenie §…