4. Môže odvolací súd potvrdiť prvoinštančný rozsudok z iných skutkových a právnych dôvodov ako prvá inštancia?

Spisová značka: 4 Cdo 27/2018 Dátum rozhodnutia: 21. novembra 2018 Výsledok dovolania: Dovolanie odmietnuté Strany: MC c/a Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, štátny podnik „v likvidácii” Odvolací súd potvrdil prvoinštančný rozsudok ako vecne správny, hoci konštatoval, že prvá inštancia rozhodla na základe nesprávne zisteného skutkového stavu a vec nesprávne právne posúdila. Dovolateľ namietal, že odvolací súd…

3. V ktorých prípadoch súd neprihliadne na námietku premlčania pre rozpor s dobrými mravmi?

Spisová značka: 1 Cdo 85/2017 Dátum rozhodnutia: 18. októbra 2018 Výsledok dovolania: Dovolanie odmietnuté Strany: F c/a Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Okresný  a krajský súd priznali žalobkyni náhradu nemajetkovej ujmy za “neoprávnené odobratie orgánov” z roku 2003, o ktorom sa žalobkyňa dozvedela až v roku 2010. Námietku premlčania žalovanej nemocnice…