9. Je dovolanie prípustné, ak sa odvolací súd neodklonil od ustálenej rozhodovacej praxe, hoci tak urobiť mal? (prekonanie nesprávnej judikatúry)

Spisová značka: 6 Cdo 60/2017 Dátum rozhodnutia: 31. októbra 2018 Výsledok dovolania: Vec postúpená veľkému senátu Strany: SAT, s. r. o. v T – system, s. r. o V novembri 2012 vydražiteľ (Avec Bulding) vydražil spornú nehnuteľnosť v dobrovoľnej dražbe na majetok záložcu (Novelis). V novembri 2014 vydražiteľ zmluvne previedol nehnuteľnosť na žalovaného (T-System). Žalobca…

8. Môže dovolací súd sám posúdiť otázku vylúčenia sudcu napriek tomu, že námietku zaujatosti už posudzoval nadriadený súd?

Spisová značka: 3 Cdo 104/2018 Dátum rozhodnutia: 17. januára 2019 Výsledok dovolania: Dovolanie odmietnuté Strany: SU a ZU c/a IU Žalobcovia podali v konaní námietku zaujatosti. Nadriadený súd o nej nerozhodol, pretože sa týkala len postupu sudcu v konaní, a teda bola neprípustná. V dovolaní žalobcovia uplatnili dôvod, že rozhodol vylúčený sudca (§ 237/1 (g)…

7. Je prípustné dovolanie proti rozhodnutiu o prijatí vhodného opatrenia vydaného v súvislosti s navrátením maloletého do cudziny?

Spisová značka: 3 Cdo 238/2018 Dátum rozhodnutia: 17. januára 2019 Výsledok dovolania: Dovolanie odmietnuté Strany: WY proti IY o prijatie vhodného opatrenia na zabezpečenie podmienok pre návrat maloletej UY Súdy právoplatne rozhodli o navrátení maloletej do štátu Q a v súčasnosti prebieha konanie o výkon návratového rozhodnutia. Maloletá sa stále zdržiava u matky. Okresný súd…

6. Je prípustné dovolanie proti rozhodnutiu o neodkladnom opatrení?

Spisová značka: 5 Cdo 82/2018 Dátum rozhodnutia: 29. novembra 2018 Výsledok dovolania: Dovolanie odmietnuté Strany: OL a JI c/a ZI a PI Súdy uložili neodkladným opatrením odporcom strpieť právo prechodu až do právoplatného skončenia konania vo veci samej. Odporcovia podali dovolanie z dôvodu, že bolo porušené právo na spravodlivý proces (§ 420 (f) CSP). Záver: Proti…

5. Je prípustné dovolanie proti uzneseniu odvolacieho súdu o trovách konania?

Spisová značka: 5 Cdo 128/2017 Dátum rozhodnutia: 29. novembra 2018 Výsledok dovolania: Dovolanie odmietnuté Strany: GREVA Investment, s.r.o. c/a PPQ Prvá inštancia rozhodla o náhrade trov konania. Odvolací súd rozhodnutie potvrdil. Proti rozhodnutiu podala strana dovolanie, ktoré odôvodnila porušením práva na spravodlivý proces (§ 420 (f) CSP) a nesprávnym právnym posúdením (§ 421 CSP). Záver:…

4. Môže odvolací súd potvrdiť prvoinštančný rozsudok z iných skutkových a právnych dôvodov ako prvá inštancia?

Spisová značka: 4 Cdo 27/2018 Dátum rozhodnutia: 21. novembra 2018 Výsledok dovolania: Dovolanie odmietnuté Strany: MC c/a Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, štátny podnik „v likvidácii” Odvolací súd potvrdil prvoinštančný rozsudok ako vecne správny, hoci konštatoval, že prvá inštancia rozhodla na základe nesprávne zisteného skutkového stavu a vec nesprávne právne posúdila. Dovolateľ namietal, že odvolací súd…

3. V ktorých prípadoch súd neprihliadne na námietku premlčania pre rozpor s dobrými mravmi?

Spisová značka: 1 Cdo 85/2017 Dátum rozhodnutia: 18. októbra 2018 Výsledok dovolania: Dovolanie odmietnuté Strany: F c/a Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Okresný  a krajský súd priznali žalobkyni náhradu nemajetkovej ujmy za “neoprávnené odobratie orgánov” z roku 2003, o ktorom sa žalobkyňa dozvedela až v roku 2010. Námietku premlčania žalovanej nemocnice…

2. Zahŕňa pojem “škoda” v zmysle zákona o povinnom zmluvnom poistení aj nemajetkovú ujmu?

Spisová značka: 2 Cdo 33/2017 Dátum rozhodnutia: 19. októbra 2018 Výsledok dovolania: Dovolanie odmietnuté Strany: ZE c/a Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. Rozhodnutie rieši niekoľko dôležitých otázok pre právnu prax. Ako má dovolateľ správne vymedziť dovolací dôvod podľa § 421/1 (a) CSP? Čo sa rozumie pod pojmom ustálená rozhodovacia prax najvyšších súdnych autorít (článok…

1. Kedy vzniká nárok na úroky z omeškania podľa § 11/8 zákona o povinnom zmluvnom poistení?

Spisová značka: 3 Cdo 145/2017 Dátum rozhodnutia: 22. novembra 2018 Výsledok dovolania: Dovolanie zamietnuté Strany: MC c/a  UNION poisťovňa, a.s. V danom prípade poisťovňa najskôr oznámila poškodenému do troch mesiacov od oznámenia škodovej udalosti, že odmieta poskytnúť poistné plnenie, a následne ho poskytla oveľa neskôr, až na základe právoplatného rozsudku na náhradu škody. Dovolateľ tvrdil, že…