25. Spätné účinky vyplnenia blankozmenky — Dôkazné bremeno pri konkurznom odporovaní právnych úkonov medzi dlžníkom a spriaznenou osobou

I. Spätné účinky vyplnenia blankozmenky Dlžník, ktorý sa podpísal na blankozmenku pred doplnením posledného chýbajúceho údaju, sa stáva jeho vyplnením zmenkovým dlžníkom s účinkami ex tunc odo dňa vystavenia blankozmenky. II. Dôkazné bremeno pri konkurznom odporovaní právnych úkonov uzavretých medzi dlžníkom a spriaznenou osobou V prípade odporovateľného právneho úkonu uskutočneného medzi dlžníkom a spriaznenou osobou v zmysle §…

24. Sudcovská koncentrácia konania

Sudcovská koncentrácia sa vzťahuje aj na konania začaté pred 1. júlom 2016. Prechodné ustanovenie § 470(2) CSP vylučuje len “spätnú sudcovskú koncentráciu”, keďže strany nemožno sankcionovať do minulosti. V danom prípade súd vyzval strany, aby predložili všetky dôkazy do 30 dní. Žalovaný si povinnosť nesplnil. Uviedol len všeobecné a nekonkrétne tvrdenia s pripojenými dodacími listami…

23. Spory vyvolané konkurzom

Za spory vyvolané konkurzom sa považujú vylučovacie (excindačné) žaloby, incidenčné žaloby a žaloby o neúčinnosti právnych úkonov alebo neplatných právnych úkonov. Nejde o spor vyvolaný konkurzom, ak správca konkurznej podstaty žaluje o zaplatenie úpadcovej pohľadávky, ktorá vznikla ešte pred vyhlásením konkurzu (pozri bod 25). Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Obdo 33/2017 z 20.…

22. Zánik záložného práva v dôsledku zverejnenia reštrukturalizačného plánu v obchodnom vestníku (§ 155/2 ZKR)

Podľa § 155/2 ZKR zverejnením uznesenia o potvrdení reštrukturalizačného plánu v obchodnom vestníku (t. j. účinnosťou reštrukturalizačného plánu) zanikajú zabezpečovacie práva k majetku reštrukturalizačného dlžníka, ktoré neboli v reštrukturalizácii včas a riadne prihlásené. Neprihlásené záložné právo však zaniká podľa § 155/2 ZKR len vtedy, ak tá istá osoba je súčasne záložcom aj osobným dlžníkom—čiže ak záložné právo bolo zriadené na…

21. Sprostredkovateľská zmluva – Právo na províziu viazané na uzavretie kúpnej zmluvy – Kúpna zmluva neuzavretá z dôvodov na strane záujemcu – Vzniká právo na províziu?

Záujemca a sprostredkovateľ podpísali sprostredkovateľskú zmluvu na uzavretie kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť. Sprostredkovateľ predstavil záujemcovi vlastníka vhodnej nehnuteľnosti. Záujemca uzavrel s vlastníkom zmluvu o budúcej zmluve, od ktorej však neskôr pre nedostatok financií odstúpil. Sprostredkovateľ zažaloval záujemcu o zaplatenie provízie za sprostredkovanie zmluvy. Nižšie súdy žalobe vyhoveli. Síce kúpna zmluva (ktorá mala byť predmetom sprostredkovania)…

20. Výpoveď daná členovi odborového orgánu bez súhlasu zástupcov zamestnancov— Zisťovanie podmienky, či od zamestnávateľa možno spravodlivo žiadať, aby zamestnanca ďalej zamestnával

Podľa § 240 ods. 9 zamestnávateľ môže dať výpoveď členovi odborového orgánu len s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov. Podľa odseku 10 ak zástupcovia zamestnancov súhlas odmietnu, výpoveď je neplatná. Ale výpoveď je aj napriek nesúhlasu platná, ak (1) od zamestnávateľa nemožno spravodlivo žiadať, aby zamestnanca ďalej zamestnával, a (2) ostatné podmienky výpovede sú splnené. V posudzovanom…

19. Zmena subjektov v dovolacom konaní na návrh dovolateľa-žalovaného. Nepreskúmateľnosť rozsudku. Späťvzatie žaloby – Súhlas žalovaného so späťvzatím žaloby

I. Zmena subjektov v dovolacom konaní – Návrh na zmenu podaný žalovaným, ktorý podal dovolanie Žalovaný, ktorý podal dovolanie, môže navrhnúť, aby na miesto žalobcu vstúpil jeho právny nástupca. Na dovolateľa—žalovaného treba v zmysle § 438/1 CSP použiť § 80  CSP o zmene subjektu obdobne ako na žalobcu (bod 15). II. Nepreskúmateľnosť rozsudku — Kedy…

18. Dovolanie proti zrušujúcemu uzneseniu odvolacieho súdu pre vady zmätočnosti je neprípustné

Dovolanie – Prípustnosť – Dovolanie proti zrušujúcemu uzneseniu odvolacieho súdu pre vady zmätočnosti (§ 420 CSP) neprípustné Proti uzneseniu odvolacieho súdu, ktorým bolo zrušené prvoinštančné rozhodnutie a vec vrátená prvej inštancii na ďalšie konanie, nie je prípustné dovolanie podľa CSP § 420  (dovolanie pre vady zmätočnosti). Dovolanie pre vady zmätočnosti je prípustné len proti meritórnemu…

17. Prípustnosť dovolania – Majetkový cenzus na podanie dovolania (§ 422 CSP) – Spotrebiteľské spory – Dovolanie podané dodávateľom

Prípustnosť dovolania – Majetkový cenzus (§ 422 CSP) – Spotrebiteľské spory – Dovolanie podané dodávateľom V spotrebiteľských sporoch platí nižší majetkový cenzus na podanie dovolania (2-násobok minimálnej mzdy), len ak dovolanie podal spotrebiteľ. Ak dovolanie podal dodávateľ, platí štandardný majetkový cenzus (10-násobok minimálnej mzdy). (10) Uznesenie NS SR sp. zn. 6 Cdo 190/2018 z 31.…

16. Je nárok na náhradu za stratu na zárobku vylúčený tým, že poškodenému nevznikol nárok na úrazovú dávku podľa zákona o sociálnom poistení?

Nárok na náhradu za stratu zárobku po skončení pracovnej neschopnosti — Poškodený je študent — Poškodenému nevznikol nárok na úrazovú dávku Nárok na náhradu straty zárobku podľa občianskeho zákonníka a nárok na úrazové dávky podľa zákona o sociálnom poistení sú odlišné nároky; vznik nárokov treba posudzovať samostatne a len podľa ustanovení príslušného predpisu Ustanovenie §…