15. Premlčanie nároku na náhradu škody z nesprávneho úradného postupu uplynutím objektívnej premlčacej doby

Zodpovednosť za škodu spôsobenú výkonom verejnej moci – Premlčanie – Nesprávny úradný postup – Objektívna premlčacia doba neaplikovateľná Nárok na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom sa môže premlčať len uplynutím trojročnej subjektívnej premlčacej doby (§ 22/1 ZoZodpŠk 1969). Desaťročná objektívna premlčacia doba podľa § 22/2 platí len pre náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím; pre…

14. Požiadavky na plnomocenstvo pre zastupovanie v dovolacom konaní

Dovolanie – Požiadavka na povinné zastúpenie advokátom – Plnomocenstvo neobsahuje výslovné oprávnenie na konanie o mimoriadnych opravných prostriedkoch Dovolateľ splnomocnil advokátku, aby „podávala a brala späť žaloby, odvolania a iné opravné prostriedky.“ Advokátka podala v jeho mene dovolanie. Záver: Najvyšší súd dovolanie odmietol pre nesplnenie podmienky povinného zastúpenia advokátom (§ 429 CSP). Z plnomocenstva nevyplýva, že by sa malo vzťahovať…

13. Musí zmluva o predaji podniku obsahovať dve osvedčovacie doložky, ak ju podpisuje tá istá osoba za predávajúceho aj za kupujúceho?

Zmluva o predaji podniku — Osvedčenie podpisu — Zmluva o predaji podniku podpísaná tými istými osobami za predávajúceho aj za kupujúceho Podľa Krajského súdu v Košiciach zmluva o predaji podniku musí obsahovať jednu osvedčovaciu doložku pre každý podpis danej osoby, a to aj v prípade, ak ide o viaceré podpisy tej istej osoby. Najvyšší súd svoj názor…

12. Ako sa určí výška škody z neoprávneného odberu plynu, ak na plynomere bola porušená plomba?

Neoprávnený odber plynu – Meradlo s porušenou plombou – Preukázanie vzniku škody Ak nemožno výšku škody, príp. jej existenciu spoľahlivo preukázať inak, použije sa metodika určená vo vyhláške ministerstva hospodárstva č. 155/2005. Uznesenie NS SR, sp. zn. 5 Obdo 32/2018  z 29. novembra 2018 (SPP – distribúcia, a.s. proti COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo)

11. Môže súd v inom ako konkurznom konaní nariadiť neodkladné opatrenie voči správcovi konkurznej podstaty?

Konkurz – Neodkladné opatrenie – Prípustnosť neodkladného opatrenia voči správcovi v inom ako konkurznom konaní Súd nemôže nariadiť v inom ako konkurznom konaní neodkladné opatrenie voči správcovi konkurznej podstaty. Výkon činnosti uložený správcovi v konkurznom konaní (opatrením konkurzného súdu) nemožno zakázať súdnym rozhodnutím v inom konaní.  Pozri tiež stanovisko Obpj 7/2002: Usmerňovať činnosť správcu podstaty…

10. Zakladá dôvera v zápis v katastri nehnuteľností dobromyseľnosť nadobúdateľa na účely vydržania?

Nadobudnutie veci od nevlastníka, Vydržanie, Dobrá viera Dôvera v zápis v katastri nehnuteľností nezakladá dobrú vieru nadobúdateľa (a začiatok behu vydržacej lehoty), keď nadobúdateľ mohol pri vynaložení primeranej aktivity zistiť, že predávajúci nie je vlastníkom. Rozhodujúce je kritérium priemernej obozretnosti. V danom prípade iná osoba (Saleziáni don Bosca) nadobudla vlastníctvo priamo na základe zákona, ktorý…

9. Je dovolanie prípustné, ak sa odvolací súd neodklonil od ustálenej rozhodovacej praxe, hoci tak urobiť mal? (prekonanie nesprávnej judikatúry)

Spisová značka: 6 Cdo 60/2017 Dátum rozhodnutia: 31. októbra 2018 Výsledok dovolania: Vec postúpená veľkému senátu Strany: SAT, s. r. o. v T – system, s. r. o V novembri 2012 vydražiteľ (Avec Bulding) vydražil spornú nehnuteľnosť v dobrovoľnej dražbe na majetok záložcu (Novelis). V novembri 2014 vydražiteľ zmluvne previedol nehnuteľnosť na žalovaného (T-System). Žalobca…

8. Môže dovolací súd sám posúdiť otázku vylúčenia sudcu napriek tomu, že námietku zaujatosti už posudzoval nadriadený súd?

Spisová značka: 3 Cdo 104/2018 Dátum rozhodnutia: 17. januára 2019 Výsledok dovolania: Dovolanie odmietnuté Strany: SU a ZU c/a IU Žalobcovia podali v konaní námietku zaujatosti. Nadriadený súd o nej nerozhodol, pretože sa týkala len postupu sudcu v konaní, a teda bola neprípustná. V dovolaní žalobcovia uplatnili dôvod, že rozhodol vylúčený sudca (§ 237/1 (g)…

7. Je prípustné dovolanie proti rozhodnutiu o prijatí vhodného opatrenia vydaného v súvislosti s navrátením maloletého do cudziny?

Spisová značka: 3 Cdo 238/2018 Dátum rozhodnutia: 17. januára 2019 Výsledok dovolania: Dovolanie odmietnuté Strany: WY proti IY o prijatie vhodného opatrenia na zabezpečenie podmienok pre návrat maloletej UY Súdy právoplatne rozhodli o navrátení maloletej do štátu Q a v súčasnosti prebieha konanie o výkon návratového rozhodnutia. Maloletá sa stále zdržiava u matky. Okresný súd…

6. Je prípustné dovolanie proti rozhodnutiu o neodkladnom opatrení?

Spisová značka: 5 Cdo 82/2018 Dátum rozhodnutia: 29. novembra 2018 Výsledok dovolania: Dovolanie odmietnuté Strany: OL a JI c/a ZI a PI Súdy uložili neodkladným opatrením odporcom strpieť právo prechodu až do právoplatného skončenia konania vo veci samej. Odporcovia podali dovolanie z dôvodu, že bolo porušené právo na spravodlivý proces (§ 420 (f) CSP). Záver: Proti…