19. Zmena subjektov v dovolacom konaní na návrh dovolateľa-žalovaného. Nepreskúmateľnosť rozsudku. Späťvzatie žaloby – Súhlas žalovaného so späťvzatím žaloby

I. Zmena subjektov v dovolacom konaní – Návrh na zmenu podaný žalovaným, ktorý podal dovolanie Žalovaný, ktorý podal dovolanie, môže navrhnúť, aby na miesto žalobcu vstúpil jeho právny nástupca. Na dovolateľa—žalovaného treba v zmysle § 438/1 CSP použiť § 80  CSP o zmene subjektu obdobne ako na žalobcu (bod 15). II. Nepreskúmateľnosť rozsudku — Kedy…

18. Dovolanie proti zrušujúcemu uzneseniu odvolacieho súdu pre vady zmätočnosti je neprípustné

Dovolanie – Prípustnosť – Dovolanie proti zrušujúcemu uzneseniu odvolacieho súdu pre vady zmätočnosti (§ 420 CSP) neprípustné Proti uzneseniu odvolacieho súdu, ktorým bolo zrušené prvoinštančné rozhodnutie a vec vrátená prvej inštancii na ďalšie konanie, nie je prípustné dovolanie podľa CSP § 420  (dovolanie pre vady zmätočnosti). Dovolanie pre vady zmätočnosti je prípustné len proti meritórnemu…

17. Prípustnosť dovolania – Majetkový cenzus na podanie dovolania (§ 422 CSP) – Spotrebiteľské spory – Dovolanie podané dodávateľom

Prípustnosť dovolania – Majetkový cenzus (§ 422 CSP) – Spotrebiteľské spory – Dovolanie podané dodávateľom V spotrebiteľských sporoch platí nižší majetkový cenzus na podanie dovolania (2-násobok minimálnej mzdy), len ak dovolanie podal spotrebiteľ. Ak dovolanie podal dodávateľ, platí štandardný majetkový cenzus (10-násobok minimálnej mzdy). (10) Uznesenie NS SR sp. zn. 6 Cdo 190/2018 z 31.…

16. Je nárok na náhradu za stratu na zárobku vylúčený tým, že poškodenému nevznikol nárok na úrazovú dávku podľa zákona o sociálnom poistení?

Nárok na náhradu za stratu zárobku po skončení pracovnej neschopnosti — Poškodený je študent — Poškodenému nevznikol nárok na úrazovú dávku Nárok na náhradu straty zárobku podľa občianskeho zákonníka a nárok na úrazové dávky podľa zákona o sociálnom poistení sú odlišné nároky; vznik nárokov treba posudzovať samostatne a len podľa ustanovení príslušného predpisu Ustanovenie §…

15. Premlčanie nároku na náhradu škody z nesprávneho úradného postupu uplynutím objektívnej premlčacej doby

Zodpovednosť za škodu spôsobenú výkonom verejnej moci – Premlčanie – Nesprávny úradný postup – Objektívna premlčacia doba neaplikovateľná Nárok na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom sa môže premlčať len uplynutím trojročnej subjektívnej premlčacej doby (§ 22/1 ZoZodpŠk 1969). Desaťročná objektívna premlčacia doba podľa § 22/2 platí len pre náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím; pre…