22. Zánik záložného práva v dôsledku zverejnenia reštrukturalizačného plánu v obchodnom vestníku (§ 155/2 ZKR)

Podľa § 155/2 ZKR zverejnením uznesenia o potvrdení reštrukturalizačného plánu v obchodnom vestníku (t. j. účinnosťou reštrukturalizačného plánu) zanikajú zabezpečovacie práva k majetku reštrukturalizačného dlžníka, ktoré neboli v reštrukturalizácii včas a riadne prihlásené. Neprihlásené záložné právo však zaniká podľa § 155/2 ZKR len vtedy, ak tá istá osoba je súčasne záložcom aj osobným dlžníkom—čiže ak záložné právo bolo zriadené na…