26. Môže dovolací súd zmeniť svoju rozhodovaciu prax aj v prípade, ak sa od nej neodklonil odvolací súd?

Podľa § 421(1)(a) CSP je dovolanie prípustné, ak sa odvolací súd pri riešení právnej otázky odklonil od rozhodovacej praxe dovolacieho súdu. Keďže dovolanie je prípustné, dovolací súd môže preskúmať správnosť svojej rozhodovacej praxe a rozhodnúť sa, či na nej naďalej zotrvá alebo ju zmení (stotožní sa s odklonom odvolacieho súdu). Týmto spôsobom môže dovolací súd prekonať vlastnú…

18. Dovolanie proti zrušujúcemu uzneseniu odvolacieho súdu pre vady zmätočnosti je neprípustné

Dovolanie – Prípustnosť – Dovolanie proti zrušujúcemu uzneseniu odvolacieho súdu pre vady zmätočnosti (§ 420 CSP) neprípustné Proti uzneseniu odvolacieho súdu, ktorým bolo zrušené prvoinštančné rozhodnutie a vec vrátená prvej inštancii na ďalšie konanie, nie je prípustné dovolanie podľa CSP § 420  (dovolanie pre vady zmätočnosti). Dovolanie pre vady zmätočnosti je prípustné len proti meritórnemu…

17. Prípustnosť dovolania – Majetkový cenzus na podanie dovolania (§ 422 CSP) – Spotrebiteľské spory – Dovolanie podané dodávateľom

Prípustnosť dovolania – Majetkový cenzus (§ 422 CSP) – Spotrebiteľské spory – Dovolanie podané dodávateľom V spotrebiteľských sporoch platí nižší majetkový cenzus na podanie dovolania (2-násobok minimálnej mzdy), len ak dovolanie podal spotrebiteľ. Ak dovolanie podal dodávateľ, platí štandardný majetkový cenzus (10-násobok minimálnej mzdy). (10) Uznesenie NS SR sp. zn. 6 Cdo 190/2018 z 31.…

14. Požiadavky na plnomocenstvo pre zastupovanie v dovolacom konaní

Dovolanie – Požiadavka na povinné zastúpenie advokátom – Plnomocenstvo neobsahuje výslovné oprávnenie na konanie o mimoriadnych opravných prostriedkoch Dovolateľ splnomocnil advokátku, aby „podávala a brala späť žaloby, odvolania a iné opravné prostriedky.“ Advokátka podala v jeho mene dovolanie. Záver: Najvyšší súd dovolanie odmietol pre nesplnenie podmienky povinného zastúpenia advokátom (§ 429 CSP). Z plnomocenstva nevyplýva, že by sa malo vzťahovať…

9. Je dovolanie prípustné, ak sa odvolací súd neodklonil od ustálenej rozhodovacej praxe, hoci tak urobiť mal? (prekonanie nesprávnej judikatúry)

Spisová značka: 6 Cdo 60/2017 Dátum rozhodnutia: 31. októbra 2018 Výsledok dovolania: Vec postúpená veľkému senátu Strany: SAT, s. r. o. v T – system, s. r. o V novembri 2012 vydražiteľ (Avec Bulding) vydražil spornú nehnuteľnosť v dobrovoľnej dražbe na majetok záložcu (Novelis). V novembri 2014 vydražiteľ zmluvne previedol nehnuteľnosť na žalovaného (T-System). Žalobca…

8. Môže dovolací súd sám posúdiť otázku vylúčenia sudcu napriek tomu, že námietku zaujatosti už posudzoval nadriadený súd?

Spisová značka: 3 Cdo 104/2018 Dátum rozhodnutia: 17. januára 2019 Výsledok dovolania: Dovolanie odmietnuté Strany: SU a ZU c/a IU Žalobcovia podali v konaní námietku zaujatosti. Nadriadený súd o nej nerozhodol, pretože sa týkala len postupu sudcu v konaní, a teda bola neprípustná. V dovolaní žalobcovia uplatnili dôvod, že rozhodol vylúčený sudca (§ 237/1 (g)…

6. Je prípustné dovolanie proti rozhodnutiu o neodkladnom opatrení?

Spisová značka: 5 Cdo 82/2018 Dátum rozhodnutia: 29. novembra 2018 Výsledok dovolania: Dovolanie odmietnuté Strany: OL a JI c/a ZI a PI Súdy uložili neodkladným opatrením odporcom strpieť právo prechodu až do právoplatného skončenia konania vo veci samej. Odporcovia podali dovolanie z dôvodu, že bolo porušené právo na spravodlivý proces (§ 420 (f) CSP). Záver: Proti…

5. Je prípustné dovolanie proti uzneseniu odvolacieho súdu o trovách konania?

Spisová značka: 5 Cdo 128/2017 Dátum rozhodnutia: 29. novembra 2018 Výsledok dovolania: Dovolanie odmietnuté Strany: GREVA Investment, s.r.o. c/a PPQ Prvá inštancia rozhodla o náhrade trov konania. Odvolací súd rozhodnutie potvrdil. Proti rozhodnutiu podala strana dovolanie, ktoré odôvodnila porušením práva na spravodlivý proces (§ 420 (f) CSP) a nesprávnym právnym posúdením (§ 421 CSP). Záver:…