24. Sudcovská koncentrácia konania

Sudcovská koncentrácia sa vzťahuje aj na konania začaté pred 1. júlom 2016. Prechodné ustanovenie § 470(2) CSP vylučuje len “spätnú sudcovskú koncentráciu”, keďže strany nemožno sankcionovať do minulosti. V danom prípade súd vyzval strany, aby predložili všetky dôkazy do 30 dní. Žalovaný si povinnosť nesplnil. Uviedol len všeobecné a nekonkrétne tvrdenia s pripojenými dodacími listami…

23. Spory vyvolané konkurzom

Za spory vyvolané konkurzom sa považujú vylučovacie (excindačné) žaloby, incidenčné žaloby a žaloby o neúčinnosti právnych úkonov alebo neplatných právnych úkonov. Nejde o spor vyvolaný konkurzom, ak správca konkurznej podstaty žaluje o zaplatenie úpadcovej pohľadávky, ktorá vznikla ešte pred vyhlásením konkurzu (pozri bod 25). Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Obdo 33/2017 z 20.…