5. Je prípustné dovolanie proti uzneseniu odvolacieho súdu o trovách konania?

Spisová značka: 5 Cdo 128/2017 Dátum rozhodnutia: 29. novembra 2018 Výsledok dovolania: Dovolanie odmietnuté Strany: GREVA Investment, s.r.o. c/a PPQ Prvá inštancia rozhodla o náhrade trov konania. Odvolací súd rozhodnutie potvrdil. Proti rozhodnutiu podala strana dovolanie, ktoré odôvodnila porušením práva na spravodlivý proces (§ 420 (f) CSP) a nesprávnym právnym posúdením (§ 421 CSP). Záver:…

4. Môže odvolací súd potvrdiť prvoinštančný rozsudok z iných skutkových a právnych dôvodov ako prvá inštancia?

Spisová značka: 4 Cdo 27/2018 Dátum rozhodnutia: 21. novembra 2018 Výsledok dovolania: Dovolanie odmietnuté Strany: MC c/a Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, štátny podnik „v likvidácii” Odvolací súd potvrdil prvoinštančný rozsudok ako vecne správny, hoci konštatoval, že prvá inštancia rozhodla na základe nesprávne zisteného skutkového stavu a vec nesprávne právne posúdila. Dovolateľ namietal, že odvolací súd…

3. V ktorých prípadoch súd neprihliadne na námietku premlčania pre rozpor s dobrými mravmi?

Spisová značka: 1 Cdo 85/2017 Dátum rozhodnutia: 18. októbra 2018 Výsledok dovolania: Dovolanie odmietnuté Strany: F c/a Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Okresný  a krajský súd priznali žalobkyni náhradu nemajetkovej ujmy za “neoprávnené odobratie orgánov” z roku 2003, o ktorom sa žalobkyňa dozvedela až v roku 2010. Námietku premlčania žalovanej nemocnice…

2. Zahŕňa pojem “škoda” v zmysle zákona o povinnom zmluvnom poistení aj nemajetkovú ujmu?

Spisová značka: 2 Cdo 33/2017 Dátum rozhodnutia: 19. októbra 2018 Výsledok dovolania: Dovolanie odmietnuté Strany: ZE c/a Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. Rozhodnutie rieši niekoľko dôležitých otázok pre právnu prax. Ako má dovolateľ správne vymedziť dovolací dôvod podľa § 421/1 (a) CSP? Čo sa rozumie pod pojmom ustálená rozhodovacia prax najvyšších súdnych autorít (článok…

1. Kedy vzniká nárok na úroky z omeškania podľa § 11/8 zákona o povinnom zmluvnom poistení?

Spisová značka: 3 Cdo 145/2017 Dátum rozhodnutia: 22. novembra 2018 Výsledok dovolania: Dovolanie zamietnuté Strany: MC c/a  UNION poisťovňa, a.s. V danom prípade poisťovňa najskôr oznámila poškodenému do troch mesiacov od oznámenia škodovej udalosti, že odmieta poskytnúť poistné plnenie, a následne ho poskytla oveľa neskôr, až na základe právoplatného rozsudku na náhradu škody. Dovolateľ tvrdil, že…

Šifrovanie III: Ako rozlúštiť kryptogram z románu Osemsto míľ po Amazone?

V predchádzajúcej časti sme sledovali, ako sa sudca Jarriquez, postava z Verneovho románu Osemsto míľ po Amazone, pokúšal vylúštiť kryptogram zašifrovaný pomocou Gronsfeldovej šifry. Podarilo sa mu to len náhodou. Šťastena mu zoslala posledné slovo šifrovaného textu. Bolo to slovo Ortega—meno autora dokumentu a skutočného páchateľa vraždy. Doslova v hodine dvanástej sa Jarriquezovi podarilo pomocou tohto…

Šifrovanie II: Kryptogram z románu Osemsto míľ po Amazone

V prvej časti série sme hovorili o jednoduchej substitučnej šifre. Videli sme, ako si hrdina poviedky E. A. Poea hravo poradil s jej rozlúštením tým, že v kryptograme skúmal početnosť jednotlivých znakov a ich opakujúce sa sekvencie. Dnes sa pozrieme na iného literárneho hrdinu, sudcu Jarriqueza z Verneovho románu Osemsto míľ po Amazone. Sudca Jarriquez takisto stojí pred úlohou rozlúštiť…

Šifrovanie I: Kryptogram z poviedky Zlatý Chrobák

Toto je prvý zo série článkov, v ktorých sa budeme venovať šifrovaniu, čiže postupom, ktorými môžeme utajiť obsah našej správy tak, aby ju mohol prečítať len zamýšľaný adresát, ale nie iné nepovolané osoby. V dnešnej časti sa oboznámime s jedným z najjednoduchších a najstarších spôsobov šifrovania—s jednoduchou substitúciou. Rozoberieme si, ako funguje, ako ju používať a ako ju môžeme prelomiť,…