14. Požiadavky na plnomocenstvo pre zastupovanie v dovolacom konaní

Dovolanie – Požiadavka na povinné zastúpenie advokátom – Plnomocenstvo neobsahuje výslovné oprávnenie na konanie o mimoriadnych opravných prostriedkoch Dovolateľ splnomocnil advokátku, aby „podávala a brala späť žaloby, odvolania a iné opravné prostriedky.“ Advokátka podala v jeho mene dovolanie. Záver: Najvyšší súd dovolanie odmietol pre nesplnenie podmienky povinného zastúpenia advokátom (§ 429 CSP). Z plnomocenstva nevyplýva, že by sa malo vzťahovať…

13. Musí zmluva o predaji podniku obsahovať dve osvedčovacie doložky, ak ju podpisuje tá istá osoba za predávajúceho aj za kupujúceho?

Zmluva o predaji podniku — Osvedčenie podpisu — Zmluva o predaji podniku podpísaná tými istými osobami za predávajúceho aj za kupujúceho Podľa Krajského súdu v Košiciach zmluva o predaji podniku musí obsahovať jednu osvedčovaciu doložku pre každý podpis danej osoby, a to aj v prípade, ak ide o viaceré podpisy tej istej osoby. Najvyšší súd svoj názor…

12. Ako sa určí výška škody z neoprávneného odberu plynu, ak na plynomere bola porušená plomba?

Neoprávnený odber plynu – Meradlo s porušenou plombou – Preukázanie vzniku škody Ak nemožno výšku škody, príp. jej existenciu spoľahlivo preukázať inak, použije sa metodika určená vo vyhláške ministerstva hospodárstva č. 155/2005. Uznesenie NS SR, sp. zn. 5 Obdo 32/2018  z 29. novembra 2018 (SPP – distribúcia, a.s. proti COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo)

11. Môže súd v inom ako konkurznom konaní nariadiť neodkladné opatrenie voči správcovi konkurznej podstaty?

Konkurz – Neodkladné opatrenie – Prípustnosť neodkladného opatrenia voči správcovi v inom ako konkurznom konaní Súd nemôže nariadiť v inom ako konkurznom konaní neodkladné opatrenie voči správcovi konkurznej podstaty. Výkon činnosti uložený správcovi v konkurznom konaní (opatrením konkurzného súdu) nemožno zakázať súdnym rozhodnutím v inom konaní.  Pozri tiež stanovisko Obpj 7/2002: Usmerňovať činnosť správcu podstaty…

10. Zakladá dôvera v zápis v katastri nehnuteľností dobromyseľnosť nadobúdateľa na účely vydržania?

Nadobudnutie veci od nevlastníka, Vydržanie, Dobrá viera Dôvera v zápis v katastri nehnuteľností nezakladá dobrú vieru nadobúdateľa (a začiatok behu vydržacej lehoty), keď nadobúdateľ mohol pri vynaložení primeranej aktivity zistiť, že predávajúci nie je vlastníkom. Rozhodujúce je kritérium priemernej obozretnosti. V danom prípade iná osoba (Saleziáni don Bosca) nadobudla vlastníctvo priamo na základe zákona, ktorý…