15. Premlčanie nároku na náhradu škody z nesprávneho úradného postupu uplynutím objektívnej premlčacej doby

Zodpovednosť za škodu spôsobenú výkonom verejnej moci – Premlčanie – Nesprávny úradný postup – Objektívna premlčacia doba neaplikovateľná Nárok na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom sa môže premlčať len uplynutím trojročnej subjektívnej premlčacej doby (§ 22/1 ZoZodpŠk 1969). Desaťročná objektívna premlčacia doba podľa § 22/2 platí len pre náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím; pre…

3. V ktorých prípadoch súd neprihliadne na námietku premlčania pre rozpor s dobrými mravmi?

Spisová značka: 1 Cdo 85/2017 Dátum rozhodnutia: 18. októbra 2018 Výsledok dovolania: Dovolanie odmietnuté Strany: F c/a Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Okresný  a krajský súd priznali žalobkyni náhradu nemajetkovej ujmy za “neoprávnené odobratie orgánov” z roku 2003, o ktorom sa žalobkyňa dozvedela až v roku 2010. Námietku premlčania žalovanej nemocnice…