16. Je nárok na náhradu za stratu na zárobku vylúčený tým, že poškodenému nevznikol nárok na úrazovú dávku podľa zákona o sociálnom poistení?

Nárok na náhradu za stratu zárobku po skončení pracovnej neschopnosti — Poškodený je študent — Poškodenému nevznikol nárok na úrazovú dávku Nárok na náhradu straty zárobku podľa občianskeho zákonníka a nárok na úrazové dávky podľa zákona o sociálnom poistení sú odlišné nároky; vznik nárokov treba posudzovať samostatne a len podľa ustanovení príslušného predpisu Ustanovenie §…

2. Zahŕňa pojem “škoda” v zmysle zákona o povinnom zmluvnom poistení aj nemajetkovú ujmu?

Spisová značka: 2 Cdo 33/2017 Dátum rozhodnutia: 19. októbra 2018 Výsledok dovolania: Dovolanie odmietnuté Strany: ZE c/a Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. Rozhodnutie rieši niekoľko dôležitých otázok pre právnu prax. Ako má dovolateľ správne vymedziť dovolací dôvod podľa § 421/1 (a) CSP? Čo sa rozumie pod pojmom ustálená rozhodovacia prax najvyšších súdnych autorít (článok…

1. Kedy vzniká nárok na úroky z omeškania podľa § 11/8 zákona o povinnom zmluvnom poistení?

Spisová značka: 3 Cdo 145/2017 Dátum rozhodnutia: 22. novembra 2018 Výsledok dovolania: Dovolanie zamietnuté Strany: MC c/a  UNION poisťovňa, a.s. V danom prípade poisťovňa najskôr oznámila poškodenému do troch mesiacov od oznámenia škodovej udalosti, že odmieta poskytnúť poistné plnenie, a následne ho poskytla oveľa neskôr, až na základe právoplatného rozsudku na náhradu škody. Dovolateľ tvrdil, že…