12. Ako sa určí výška škody z neoprávneného odberu plynu, ak na plynomere bola porušená plomba?

Neoprávnený odber plynu – Meradlo s porušenou plombou – Preukázanie vzniku škody Ak nemožno výšku škody, príp. jej existenciu spoľahlivo preukázať inak, použije sa metodika určená vo vyhláške ministerstva hospodárstva č. 155/2005. Uznesenie NS SR, sp. zn. 5 Obdo 32/2018  z 29. novembra 2018 (SPP – distribúcia, a.s. proti COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo)