31. Lehota na podanie sťažnosti na ESĽP sa skráti na štyri mesiace

V tomto článku upozorňujeme, že s účinnosťou od 1. februára 2022 sa lehota na podanie sťažnosti na ESĽP skracuje zo šiestich mesiacov na štyri. Zároveň poukážeme na niektoré úskalia, ktorých sa treba vyvarovať pri počítaní lehôt, predovšetkým s ohľadom na to, že niektoré pravidlá pre počítanie lehôt sa líšia od tých, ktoré bežné poznáme v slovenskom práve. 1. Lehota…

30. Je výklad zmluvy skutkovou alebo právnou otázkou?

V rozhodnutí vo veci Stop družstvo[1] najvyšší súd vyslovil názor, že výklad zmluvy je otázkou skutkovou, nie právnou; na základe toho uzavrel, že dovolanie podľa § 421 CSP (pre nesprávne právne posúdenie) nie je prípustné. S týmto názorom sa nestotožňujem. V predmetnom článku uvádzam dôvody, prečo výklad zmluvy treba považovať za otázku právnu, a nie skutkovú. Napriek tomu však…

29. Predmet civilného sporového konania

Tento príspevok sa venuje problematike predmetu civilného sporového konania. V prvej časti sa budeme zaoberať otázkami: Čo sa rozumie predmetom konania? Ako je predmet konania vymedzený? Prečo je jeho presné vymedzenie dôležité? V druhej časti sa na základe teórie predmetu konania pozrieme na rôzne prípady skutočnej a zdanlivej konkurencie nárokov. V tretej časti poukážeme na…

28. I. Prihlásenie pohľadávky do konkurzu ako podmienenej, keď podmienka bola splnená pred vyhlásením konkurzu — II. Preskúmanie pohľadávky v incidenčnom konaní z dôvodov neuvedených v popretí správcu

I. Prihlásenie pohľadávky do konkurzu ako podmienenej, keď podmienka bola splnená pred vyhlásením konkurzu Veriteľ prihlásil pohľadávku do konkurzu ako podmienenú. Ukázalo sa však, že podmienka vzniku pohľadávky (odstúpenie od zmluvy) bola splnená ešte pred vyhlásením konkurzu. Zakladá nesprávne označenie pohľadávky ako podmienenej dôvod na popretie pohľadávky alebo neuznanie prihlášky? Záver najvyššieho súdu: Nie. Pohľadávka…

27. Môžu vlastnú zmenku vystaviť viacerí vystavitelia?

Zmenkový zákon pluralitu zmenkových subjektov výslovne neupravuje. Priamo zo zákona teda nie je jasné, či a za akých podmienok môžu vlastnú zmenku vystaviť viacerí vystavitelia. Takáto zmenka by v praxi mohla slúžiť napríklad na zabezpečenie záväzku dvoch spoludlžníkov, kde (1) veriteľ má mať právo požadovať platbu od ktoréhokoľvek spoludlžníka a (2) spoludlžník, ktorý zaplatil, má mať právo na náhradu polovice zaplatenej…