19. Zmena subjektov v dovolacom konaní na návrh dovolateľa-žalovaného. Nepreskúmateľnosť rozsudku. Späťvzatie žaloby – Súhlas žalovaného so späťvzatím žaloby

I. Zmena subjektov v dovolacom konaní – Návrh na zmenu podaný žalovaným, ktorý podal dovolanie Žalovaný, ktorý podal dovolanie, môže navrhnúť, aby na miesto žalobcu vstúpil jeho právny nástupca. Na dovolateľa—žalovaného treba v zmysle § 438/1 CSP použiť § 80  CSP o zmene subjektu obdobne ako na žalobcu (bod 15). II. Nepreskúmateľnosť rozsudku — Kedy…