24. Sudcovská koncentrácia konania

Sudcovská koncentrácia sa vzťahuje aj na konania začaté pred 1. júlom 2016. Prechodné ustanovenie § 470(2) CSP vylučuje len “spätnú sudcovskú koncentráciu”, keďže strany nemožno sankcionovať do minulosti. V danom prípade súd vyzval strany, aby predložili všetky dôkazy do 30 dní. Žalovaný si povinnosť nesplnil. Uviedol len všeobecné a nekonkrétne tvrdenia s pripojenými dodacími listami…