14. Požiadavky na plnomocenstvo pre zastupovanie v dovolacom konaní

Dovolanie – Požiadavka na povinné zastúpenie advokátom – Plnomocenstvo neobsahuje výslovné oprávnenie na konanie o mimoriadnych opravných prostriedkoch Dovolateľ splnomocnil advokátku, aby „podávala a brala späť žaloby, odvolania a iné opravné prostriedky.“ Advokátka podala v jeho mene dovolanie. Záver: Najvyšší súd dovolanie odmietol pre nesplnenie podmienky povinného zastúpenia advokátom (§ 429 CSP). Z plnomocenstva nevyplýva, že by sa malo vzťahovať…