Základné informácie

Narodil som sa a vyrastal v Banskej Bystrici. V rokoch 1998 až 2003 som študoval na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Bratislave. Vo svojej odbornej praxi som pôsobil v štátnej správe, finančných inštitúciách a advokácii. Advokátske skúšky som zložil v roku 2014. V súčasnosti právne služby poskytujem ako partner advokátskej kancelárie RELEVANS s.r.o. Vo svojej praxi sa zameriavam predovšetkým na zastupovanie klientov v komplexných obchodných a civilných sporoch. Zaujímam sa o rôzne veci súvisiace s právom a právnym štátom, ako napr. o právnu komparatistiku, metódy efektívneho a presvedčivého písania, systémy vyhľadávania právnych informácií, knowledge-management, a podobne.

Máte otázky?

Napíšte mi.